6.5.08

Transcendentalizm i jego recepcje

Konferencja Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego

6 - 8 maja 2008 r. - Ustroń


Program konferencji:

Wtorek 6.05

Otwarcie konferencji: Prof. dr hab. Andrzej Kiepas

Wykład inauguracyjny: Prof. dr hab. Andrzej J. Noras - Recepcje filozofii Kanta

Środa 7.05

9:30

Sekcja I.

Prowadzenie: Prof. dr hab. Radosław Kuliniak

1. Dr hab. Piotr Łaciak - Jacques'a Derridy ujęcie transcendentalizmu

2. Dr Włodzimierz Heflik - Transcendentalna dedukcja kategorii a metoda projekcji sensu. Dwie wersje transcendentalizmu: Kant - Wittgenstein

3. Dr Aleksander Bańka - Metoda transcendentalna w ujęciu Josepha Maréchala

4. Dr Tomasz Kubalica - Krytyka teorii odbicia na gruncie filozofii szkoły badeńskiej

Sekcja II.

Prowadzenie: Prof. dr hab. Czesław Głombik

1. Prof. PhDr. Vladimír Lesko, PhD - Heidegger a Kantov transcendentalizmus

2. Dr hab. Andrzej Lorenz - Schopenhauer - kontynuator transcendentalizmu Kanta?

3. Dr Beata Trochimska-Kubacka - Krytyka kantowskiej koncepcji estetycznego uczucia w ujęciu Cohena

4. Prof. dr hab. Hubert Mikołajczyk - Transcendentalizm bliżej życia. Historyczna recepcja od Hamanna do Heideggera

5. Dr Milovan Jesic - Problem transcendentalizmu vo filzofii R. Descarta, I. Kanta a E. Husserla

6. Dr Magdalena Wołek - Kantowskie inspiracje filozofii sztuki S. I. Witkiewicza

15:30

Sekcja I.

Prowadzenie: Prof. PhDr. Vladimír Lesko, PhD

1. Prof. dr hab. L'ubomir Belás - Kantov concept filozofie dejin a transcendentalizmus

2. Dr hab. Radosław Kuliniak - Zmysły i intelekt w interpretacji wybranych neokantystów

3. Doc. Pavel Tholt - R. Descartesa a semrovane k transcendentalnemu subjektu

4. Dr Krzysztof Kilian - Transcendentalizm, sny o teoriach ostatecznych a problem przyszłości filozofii

5. Dr Elżbieta Struzik - Problem transcendencji i integracji osoby w antropologii adekwatnej K. Wojtyły

6. Dr Mariusz Wojewoda - Kantowska filozofia religii i jej współczesne recepcje

Sekcja II.

Prowadzenie: Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek

1. Prof. dr hab. Marek Maciejczak - Transcendentalizm a rebours w "Fenomenologii percepcji" M. Merleau-Ponty'ego

2. Dr Adam Olech - O transcendentalizmie w dyskusjach nad filozofią Kazimierza Ajdukiewicza

3. Dr Jacek Surzyn - Metafizyka jako nauka transcendentalna według Jana Dunsa Szkota

4. Dr Katarzyna Niebrój - Reflektorowa koncepcja poznania K.R. Poppera

5. Dr Eugen Andreanský - Transcendentalizmus a jeho recepcia v analytickej filozofii

6. Mgr Witold Marzęda - Analityczność sądów i definiowalność pojęć w filozofii transcendentalnej Kanta

Czwartek 8.05

9:30

Prowadzenie: Prof. dr hab. Hubert Mikołajczyk

1. Dr Dariusz Bęben - Idea filozofii jako ścisłej nauki akoncepcja fenomenologii transcendentalnej

2. Dr Marcin Furman - "Lebenswelt" jako uświadomienie empiryzmu

3. Mgr Marta Ples - Leon Brunschvicg jako neokantysta

4. Mgr Alicja Pietras - Recepcja myśli Kanta w filozofii Hartmanna i Heideggera. Problem relacji między filozofią a naukami szczegółowymi

5. Mgr Dorota Barcik - Kategoria Ogarniajacego w myśli Karla Jaspersa

Zakończenie konferencji